Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Artikujt

Ne vijim te procesit te vleresimit te jashtem te institucioneve te arsimit te larte ne bashkepunim me Agjencine Britanike te Sigurimit te Cilesise, QAA, APAAL ka perfunduar fazen e trajnimeve dhe asistencen teknike ndaj Grupeve te Vleresimit te Brendshem ne IAL. Aktualisht procesi i vleresimit ka filluar per 29 institucione, pjese e grupeve 2-7 dhe nje pjese e trye jane duke pergatitur Raportin e vleresimit te brendshem dhe dokumentacionin mbeshtetes ne funksion te ketij raporti. Gjithashtu, stafi i APAAL, pervec takimeve te realizuar me titullaret e institucioneve dhe koordinatoret perkates, ka zhvilluar takime edhe me ekspertet shqiptare dhe britanike (webinar) per shkembim eksperience nga vleresimi i kryer per grupin e pare dhe njekohesisht per te diskutuar dhe analizuar aspekte specifike te hasuara ne vitin 2016. Paralelisht me kete proces, stafi i APAAL eshte duke zhvilluar pyetesoret e stafit dhe studennteve ne IAL. Rezultatet nga keta pyetesore jane pjese e dosjes se vleresimit dhe vihen ne dispozicion te Grupit te Vleresimit te Jashtem
APAAL