Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar

Për të lexuar rregulloren e Agjencisë Publike të Akreditimit të Arsimit të Lartë klikoni tek dokumenti i mëposhtëm.

  • Vendim Nr.424, datë 02.6.2010 Për miratimin e rregullores për sistemin e akreditimit, organizimin dhe veprimtarinë e institucioneve të sigurimit të jashtëm të cilësisëpdf
  • Rregullore e Brendshme Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartëpdf