Të nderuar lexues!
Agjencia e Akreditimit është riorganizuar në Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, ASCAL. Po ashtu është ndryshuar edhe faqja zyrtare e institucionit. Së shpejti faqja aktuale www.aaal.edu.al do të mbyllet dhe i gjithë informacioni në lidhje me ASCAL do të publikohet në faqen e re www.ascal.al
Faleminderit për mirëkuptimin.

Kliko për të vazhduar
  1. a.Gjatë vitit 2012, APAAL parashikon të kryejë disa analiza në arsimin e lartë kryesisht për ato fusha dhe programe që kanë një interes të madh publik dhe që nuk ofrohen nga një numër i madh institucionesh dhe për këtë arsye nuk mund të përfshihen në procesin e rankimit. Programet janë diskutuar në APAAL dhe është vendosur të futen në këtë proces disa indikatorë të vecantë të fushave mjekësore (mjekësi, farmaci stomatologji) dhe inxhinierike (inxhinieri ndërtimi, ushqimore e mjedisi). Mbledhja e të dhënave dhe etapat e këtij procesi do të jenë të njëjta me procesin e rankimit, por analiza që do të kryhet do të jetë në funksion të cilësisë së disa treguesve si pajisjet laboratorike, praktikat profesionale, stafi akademik etj.

Për të zhvilluar këto procese APAAL është në kontakt të vazhdueshëm me CHE (e cila do të jetë bashkëpuntore e APAAL edhe gjatë vitit 2012) dhe me agjenci të tjera që kryejnë procese të ngjashme në vende të ndryshme. Një nga këto projekte që ka rëndësi edhe për arsimin shqiptar është dhe “University Multirank”, i inicuar nga Komisioni Europian. APAAL synon që edhe vendi ynë të bëhet pjesë e këtyre zhvillimeve globle duke futur disa nga IAL tona në renditjet europiane e botërore të insitucioneve të arsimit të lartë.

 

Aktivitete e planifikuara për renditjen dhe analiza e IAL

 

Rankimi: Drjetësi, Ekonomi-biznes, Mësuesi

Analiza: (Mjekësi, farmaci stomatologji) dhe (inxhinieri ndërtimi, ushqimore e mjedisi)

Aktiviteti

 

Njoftimi  iIAL

 

 

 

Plotësimi i formularit

 

 

 

 

Finalizimi i pytesoreve

 

 

 

 

 

 

 

Testimi i pyetesoreve

 

 

Pyetesori i Univ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetesori i Fakulteteve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetesori i Programeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetesori i studenteve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetesori i stafeve

 

 

 

 

Pyetesori i të diplomuaëve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikimi i te dhenave

Korigjimi përfundimtar

 

 

 

Analiza paraprake

 

 

 

 

Analiza përfundimate

 

 

 

 

Përgatitja  e raportit final

Publikimi i rezultateve